Bedrijfsnoodplan

Wat te doen in geval van een calamiteit?

Weten uw medewerkers in zo’n situatie wat hun te doen staat en wie voor welke taak verantwoordelijk is?

De eerste 8 tot 15 minuten (de wettelijke opkomsttijd van respectievelijk brandweer en ambulance) zijn van cruciaal belang als het gaat om de veiligheid van mensen en de continuïteit van uw organisatie. Mede daarom is volgens de Arbo-wet elke onderneming verplicht veiligheidsprocedures te hebben omschreven in een bedrijfsnoodplan en te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV).

Het bedrijfsnoodplan

Om bij calamiteiten snel en doeltreffend te kunnen reageren, is een bedrijfshulpverlenings- en ontruimingsorganisatie nodig die de taken uitvoert volgens de regels zoals vastgelegd in het bedrijfsnoodplan. Het regelmatig toetsen en oefenen van dit bedrijfsnoodplan is noodzakelijk, want een adequate inzet kan het risico van persoonlijk letsel en schade aan gebouwen, bedrijfsprocessen en -middelen tot een minimum beperken.

Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu vallen onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarom heeft de Arbo-wet de werkgever verplicht gesteld instructie en/of voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. De werknemers zijn verplicht gesteld om deze bij te wonen en de instructies van het bedrijfsnoodplan te kennen.

In het ontruimingsplan is aangegeven welke acties er door hiervoor getrainde personen moeten worden ondernomen in geval van ontruiming. Daarnaast bevat het ontruimingsplan overzichtstekeningen waarop onder meer de vluchtroutes, blusmiddelen en verzamelplaatsen van de gebouwen zijn aangegeven.

De BHV-organisatie wordt gevormd door personen die met grote regelmaat aanwezig zijn in het gebouw, waarbij ieder organisatielid zich bewust is van zijn rol en taken in geval van ontruiming en /of calamiteiten.

Dankzij jarenlange ervaring op het gebied van (brand)veiligheid is Incendium uw partner voor het opstellen van uw bedrijfsnoodplan en/of het opleiden van uw bedrijfshulpverleners. De adviezen kunnen variëren van het kiezen van het juiste blusmiddel tot complete risico-inventarisaties en –evaluaties, die resulteren in een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan.

Bedrijfsnoodplan

Fase 1  Inventarisatie van risico’s

De inventarisatie bevat een rondgang in het gebouw alsmede het bespreken van de bedrijfsorganisatie en de aanwezige (veiligheids)voorzieningen. Naar aanleiding van deze twee aspecten maakt Incendium een beoordeling van de aanwezige gevaren en tekortkomingen van het gebouw en de gebruikers daarvan op (brand)veiligheidskundig gebied.

Fase 2  Evaluatie van risico’s

In de evaluatie worden de in de inventarisatie gevonden tekortkomingen in de vorm van een knelpuntenlijst opgesomd. Tevens wordt hier een advies gegeven over de op te richten BHV-organisatie.

Fase 3  Samenstelling van het bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Algemeen deel
   H
   et algemene deel beschrijft de uitgangspunten op basis waarvan het complete bedrijfsnoodplan is samengesteld.
  • Veiligheidsplan
   Het veiligheidsplan beschrijft alle in het bedrijf aangebrachte voorzieningen en ook de voor de toezicht hierop aangewezen functionarissen.
  • Ontruimingsplan
   Het ontruimingsplan beschrijft de genomen en de te nemen maatregelen welke noodzakelijk zijn voor de ontruiming van uw organisatie. Hierbij valt te denken aan:        ontruimingssignalen, ontruimingsprocedures, taakbeschrijving leidinggevenden, verzamelplaatsen en vluchtroutes.
  • Beveiligingsplan
   Het beveiligingsplan beschrijft de genomen en te nemen maatregelen welke noodzakelijk zijn bij bommeldingen of andersoortige ordeverstoringen.
  • Tekenwerk
   Ter aanduiding van de verschillende besproken onderwerpen van de hiervoor genoemde onderdelen worden diverse tekeningen in AutoCad vervaardigd. Te denken valt hierbij onder meer aan vluchtroutes, (technische) installaties, hoofdafsluiters de plaatsen van de aanwezige kleine blusmiddelen.

Fase 4  Veiligheidssignalering

De veiligheidssignalering bestaat uit  vluchtroutetekeningen, pictogrammen, eventuele transparanten en noodverlichting. Vluchtroutetekeningen zijn plattegrondtekeningen van de diverse verdiepingen van de gebouwen waarop onder meer de volgende onderwerpen worden aangegeven: (Nood-)uitgangen, vluchtroutes, kleine blusmiddelen en verzamelplaats.

Fase 5  Opleidingen

Instructies en opleidingen worden zoveel mogelijk “in huis” verzorgd. Incendium geeft onder andere de opleiding Bedrijfshulpverlening en kan de instructie Kleine blusmiddelen verzorgen voor het totale personeelsbestand (zie ook onze pagina cursussen).Wilt u meer informatie over risico-inventarisatie of het laten opstellen van een  bedrijfsnoodplan? Mail dan naar Incendium en vraag om een persoonlijk onderhoud met een van onze adviseurs.

Scroll naar top