Gebruiksvergunningen

Brandgevaar wordt vaak onderschat. Toch komt brand vaker voor dan we denken. Regelmatig doen zich brandgevaarlijke situaties voor, die door de complexer wordende samenleving grotere risico’s met zich meebrengen. Sinds de catastrofe in Volendam is dat meer dan ooit duidelijk. De gebruiker is primair verantwoordelijk voor een brandveilig gebruik van het bouwwerk. Daarnaast verlangt de gemeente voor sommige gebouwen en evenementen een gebruiksvergunning. 
  
Wanneer is er een gebruiksvergunning nodig ?
Voor gebouwen,
a. waar meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn (geen woongebouw);
b. waarin stoffen zijn opgeslagen die brandbaar zijn of bij brand gevaar kunnen opleveren;
c. waar meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging overnachten;
d. waar bejaarden in het kader van de Wet op de bejaardenoorden wonen;
e. waar aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk 
    en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft.

Voor evenementen als een kermis, een circus, een tent met meer dan 50 personen, geldt dat naast een evenementenvergunning, een gebruiksvergunning nodig is.
 
Wat wordt er in een gebruiksvergunning zoal geregeld ?
In een gebruiksvergunning wordt aangegeven hoe het gebouw veilig gebruikt moet worden. Gebruiksvergunningen voor bouwwerken vloeien voort uit de Bouwverordening, gebruiksvergunningen voor inrichtingen (bijvoorbeeld tenten ten behoeve van een evenement) vloeien voort uit de Brandbeveiligingsverordening.
In beide verordeningen is vastgelegd wanneer een gebruiksvergunning aangevraagd dient te worden.

Daarbij gaat het onder andere om de volgende zaken:
1.    de vluchtwegen moeten vrijgehouden en duidelijk aangegeven zijn;
2.    welke extra risico’s levert betimmering/stoffering op;
3.    wat is het maximum aan toelaatbare aantal personen in het gebouw;
4.    de brand- en rookwerende scheidingen mogen niet doorgebroken zijn of open staan;
5.    de blusmiddelen moeten goed zichtbaar en bereikbaar zijn en er moet voldoende 
       aanwezig zijn; ook dient het periodieke onderhoud van brandveiligheidsinstallaties  
       goed geregeld te zijn;

6.    het gebouw moet voldoen aan het vastgestelde beleid minimale brandveiligheidsniveau  
       van bestaande bebouwing.

Bij evenementen wordt bijvoorbeeld gekeken naar afstanden tot bestaande bebouwing, alle aspecten met brandbare gassen en een gewaarborgde calamiteitenroute voor brandweer en ziekenauto.

Prioriteit
Bij de afgifte van gebruiksvergunningen ligt de hoogste prioriteit bij gebouwen waar veel mensen samenkomen en waar geslapen wordt, bijvoorbeeld kinderdagverblijven, scholen, horeca, hotels.

Stand van zaken
Door de rampen van de voorbije jaren is de gebruiksvergunning weer op de voorgrond geraakt. Het gedoogbeleid wordt maatschappelijk niet meer geaccepteerd en de gemeenten hebben de afgifte van de vergunningen met een inhaalslag versneld opgepakt. 


Heeft u als gemeente professionele hulp nodig bij het afgeven van gebruiksvergunningen of het laten toetsen van bouwplannen aan de brandveiligheidsregelgeving? 
Mail dan naar Incendium en vraag om een persoonlijk onderhoud met een van onze adviseurs.

bedrijfshulpverlening  cursussen  ontruimingsplan  ontruimingsoefeningen  kleine blusmiddelen  links

 


Incendium
tel: 06-10342966
e-mail: info@incendium.nl