Bedrijfsnoodplan

Wat te doen in geval van een calamiteit?

Weten uw medewerkers in zo’n situatie wat hun te doen staat en wie voor welke taak verantwoordelijk is?
De eerste 8 tot 15 minuten (de wettelijke opkomsttijd van respectievelijk brandweer en ambulance) zijn van cruciaal belang als het gaat om de veiligheid van mensen en de continuďteit van uw organisatie. Mede daarom is volgens de Arbo-wet elke onderneming verplicht veiligheidsprocedures te hebben omschreven in een bedrijfsnoodplan en te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV).


Het bedrijfsnoodplan

Om bij calamiteiten snel en doeltreffend te kunnen reageren, is een bedrijfshulpverlenings- en ontruimingsorganisatie nodig die de taken uitvoert volgens de regels zoals vastgelegd in het bedrijfsnoodplan. Het regelmatig toetsen en oefenen van dit bedrijfsnoodplan is noodzakelijk, want een adequate inzet kan het risico van persoonlijk letsel en schade aan gebouwen, bedrijfsprocessen en -middelen tot een minimum beperken.


Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu vallen onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarom heeft de Arbo-wet de werkgever verplicht gesteld instructie en/of voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. De werknemers zijn verplicht gesteld om deze bij te wonen en de instructies van het bedrijfsnoodplan te kennen.

In het ontruimingsplan is aangegeven welke acties er door hiervoor getrainde personen moeten worden ondernomen in geval van ontruiming. Daarnaast bevat het ontruimingsplan overzichtstekeningen waarop onder meer de vluchtroutes, blusmiddelen en verzamelplaatsen van de gebouwen zijn aangegeven.

De BHV-organisatie wordt gevormd door personen die met grote regelmaat aanwezig zijn in het gebouw, waarbij ieder organisatielid zich bewust is van zijn rol en taken in geval van ontruiming en /of calamiteiten.

Dankzij jarenlange ervaring op het gebied van (brand)veiligheid is Incendium uw partner voor het opstellen van uw bedrijfsnoodplan en/of het opleiden van uw bedrijfshulpverleners. De adviezen kunnen variëren van het kiezen van het juiste blusmiddel tot complete risico-inventarisaties en –evaluaties, die resulteren in een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan. 

Bij het uitwerken van een bedrijfsnoodplan worden onderstaande fasen doorlopen. 

Fase 1  Inventarisatie van risico’s
De inventarisatie bevat een rondgang in het gebouw alsmede het bespreken van de bedrijfsorganisatie en de aanwezige (veiligheids)voorzieningen. Naar aanleiding van deze twee aspecten maakt Incendium een beoordeling van de aanwezige gevaren en tekortkomingen van het gebouw en de gebruikers daarvan op (brand)veiligheidskundig gebied. 
 
Fase 2  Evaluatie van risico’s
In de evaluatie worden de in de inventarisatie gevonden tekortkomingen in de vorm van een knelpuntenlijst opgesomd. Tevens wordt hier een advies gegeven over de op te richten BHV-organisatie.
 
Fase 3  Samenstelling van het bedrijfsnoodplan
Het bedrijfsnoodplan is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

       Algemeen deel 
       Het algemene deel beschrijft de uitgangspunten op basis waarvan het complete 
       bedrijfsnoodplan is samengesteld.

       Veiligheidsplan 
       Het veiligheidsplan beschrijft alle in het bedrijf aangebrachte voorzieningen en ook de 
       voor de toezicht hierop aangewezen functionarissen.

       Ontruimingsplan 
       Het ontruimingsplan beschrijft de genomen en de te nemen maatregelen welke  
       noodzakelijk zijn voor de ontruiming van uw organisatie. Hierbij valt te denken aan: 
       ontruimingssignalen, ontruimingsprocedures, taakbeschrijving leidinggevenden, 
       verzamelplaatsen en vluchtroutes.

       Beveiligingsplan 
       Het beveiligingsplan beschrijft de genomen en te nemen maatregelen welke 
       noodzakelijk zijn bij bommeldingen of andersoortige ordeverstoringen.

       Tekenwerk 
       Ter aanduiding van de verschillende besproken onderwerpen van de hiervoor genoemde 
       onderdelen worden diverse tekeningen in AutoCad vervaardigd. Te denken valt hierbij 
       onder meer aan vluchtroutes, (technische) installaties, hoofdafsluiters de plaatsen van 
       de aanwezige kleine blusmiddelen.

Fase 4  Veiligheidssignalering

       De veiligheidssignalering bestaat uit  vluchtroutetekeningen, pictogrammen, eventuele 
       transparanten en noodverlichting. Vluchtroutetekeningen zijn plattegrondtekeningen 
       van de diverse verdiepingen van de gebouwen waarop onder meer de volgende 
       onderwerpen worden aangegeven: (Nood-)uitgangen, vluchtroutes, kleine blusmiddelen 
       en verzamelplaats.

Fase 5  Opleidingen

       Instructies en opleidingen worden zoveel mogelijk “in huis” verzorgd. Incendium geeft 
       onder andere de opleiding Bedrijfshulpverlening en kan de instructie Kleine blusmiddelen        verzorgen voor het totale personeelsbestand (zie ook onze pagina cursussen).Wilt u 
       meer informatie over risico-inventarisatie of het laten opstellen van een 
       bedrijfsnoodplan? Mail dan naar Incendium en vraag om een persoonlijk onderhoud 
       met een van onze adviseurs.

bedrijfshulpverlening  cursussen  ontruimingsplan  ontruimingsoefeningen  kleine blusmiddelen  links

 


Incendium
tel: 06-10342966
e-mail: info@incendium.nl